PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY AJK NV

AJK NV vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil AJK NV je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. AJK NV zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen.  Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, wordt u verzocht regelmatig deze privacyverklaring te consulteren.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op : 01 januari 2023.

1. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers van de website en de site in Bocholt, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan AJK NV persoonsgegevens verwerkt.

2. CONTACTGEGEVENS AJK NV

AJK NV
Kettingbrugweg 38
3950 Bocholt
BE 0407.050.701
info@ajk.be
+32 (0) 11.44.04.00

3. WAT BETEKENT …

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven).

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

AJK NV wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaalt.

Enkel in het geval AJK NV optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR AJK NV VERWERKT?

… gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Bij het invullen van het contactformulier op de website.

Indien je meer info wenst over de diensten van AJK NV, is het mogelijk via een webformulier op de website contact te nemen met AJK NV.  Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om je zo op een correcte manier antwoord te kunnen bieden.

Bij het verwerken van een bestelling.

Indien je producten of diensten van AJK NV  afneemt, worden persoonlijke identificatiegegevens, andere dan het Rijksregisternummer, verwerkt in functie van het correct kunnen afhandelen van de bestelling.

Bij het solliciteren bij AJK NV.

AJK NV zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt.

… gebaseerd op jouw toestemming.

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op jouw toestemming, heb je steeds het recht je toestemming in te trekken.  Zie 10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

Gebruik van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website.

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website van AJK NV, zal hiervoor altijd jouw toestemming gevraagd worden.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …)

CV in werfreserve

Mogelijks wenst AJK NV een CV van een niet weerhouden kandidaat langer bij te houden t.b.v. het aanleggen van een werfreserve.

… gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van AJK NV.

Gebruik van camerabeelden in en rond de gebouwen van AJK NV.

In en rond de gebouwen van AJK NV hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.

Bijhouden van een aanwezigheidslijst bij het betreden van de site Bocholt.

Bij het betreden van de gebouwen van AJK NV in Bocholt, zal elke bezoeker/gast gevraagd worden zich in en uit te schrijven in een ‘aanwezigheidsregister’ met als doel een overzicht te hebben van alle aanwezige personen in functie van veiligheid.  Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt.

Gebruik van sfeerbeelden op sociale media en de website.

AJK NV plaatst regelmatig sfeerbeelden op de sociale media en de website van AJK NV.  Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

Versturen van direct marketing.

AJK NV verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens.  AJK NV respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot dezelfde producten of diensten die AJK NV zelf levert, en waarbij de betrokkene bij het vergaren van de informatie de mogelijkheid heeft gehad zich af te melden.  Daarnaast zal in elke mail de mogelijkheid gegeven worden om zich uit te schrijven.

6. MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader van een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar te maken aan derden.

7. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

AJK NV erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt AJK NV gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet AJK NV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt AJK NV de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

8. BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

AJK NV bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op www.ajk.eu/cookie-policy

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen t.a.v. Kurt Cardinaels op security.manager@ajk.eu. Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan AJK NV meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

AJK NV heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer AJK NV  je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

AJK NV zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag AJK NV een redelijke vergoeding aanrekenen of kan AJK NV het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat AJK NV  je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met AJK NV waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien AJK NV niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( vroeger gekend als de Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

  • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren
  • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
  • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
  • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.

 

 

RPR Tongeren - BE0407050701

We use cookies or similar technologies (e.g. pixels or social media plug-ins) to optimise your user experience on our website, among other things. In addition, we wish to use analytical and marketing cookies to personalise your visit to our website, to send targeted advertisements to you, and to give us more insight into your use of our website.

Do you consent to our use of cookies for an optimal website experience, so that we can improve our website and surprise you with advertisements? Then confirm with ‘OK’.

Conversely, would you like to set specific preferences for different types of cookies? This can be done via our Cookie Policy. Would you like more information about our use of cookies or how to delete cookies? Please read our Cookie Policy.